CCC Team (1998 - 2000)


 

1998-1999

1999-2000

Anand Ponnusamy

Amit Deshpande (wk)

Ashish Kasangottuwar

Tariq Khan

Waleed Sayeed (C)

Pradeep Killamsetty

Natraj Bhat

Anand Bhandar

Cyrus Janumala

Shahid

Imran

Ashish Kasangottuwar

Dr. K. Krishnakumar

Vikas Bhatia

Sundeep Mukherjee

Padmanabhan Nair

P. Nagendranath

Natraj Bhat (C)

Harpreet Singh

C. Shashidhar

Anand Bhandar (wk)

Rajiv Mehrotra

Vivek